Kozienice: Zakup sprzętu wraz z wyposażeniem dla SP ZZOZ w Kozienicach - ambulans sanitarny typu C wraz z wyposażeniem medycznym (II)
Numer ogłoszenia: 313790 - 2015; data zamieszczenia: 20.11.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach , al. gen. Wł. Sikorskiego 10, 26-900 Kozienice, woj. mazowieckie, tel. 48 6148234, faks 48 6148139, 6148332.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup sprzętu wraz z wyposażeniem dla SP ZZOZ w Kozienicach - ambulans sanitarny typu C wraz z wyposażeniem medycznym (II).

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa ambulansu sanitarnego typ C wraz z zabudową części medycznej i wyposażeniem dla SPZZOZ w Kozienicach, zgodnie z załączonym przedmiotem zamówienia - Załącznik nr 2 do siwz. 2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera - Załącznik nr 2 do siwz. 3) Wspólny Słownik Zamówień Publicznych (CPV): 34 11 41 21 - 3 Karetka 4) Dostawa przedmiotu zamówienia odbywać się będzie na koszt i ryzyko Wykonawcy. 5) Przedmiot zamówienia zawiera jedno niepodzielne zadanie. 6) Zamawiający nie dopuszcza dzielenia zadania..

II.1.5)
  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.11.41.21-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 21.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Dodatkowe dokumenty, które należy dołączyć do oferty: a) Wypełniony formularz ofertowy według Załącznika nr 1 do siwz, b) Wypełniony przedmiot zamówienia, według wyboru Wykonawcy według Załącznika nr 2 do siwz. Nie spełnienie przez Wykonawcę chociaż jednego warunku określonego przez Zamawiającego w załączniku Nr 2 do siwz będzie skutkować odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2 Ustawy. c) Parafowany i wypełniony (w miarę możliwości) przez Wykonawcę wzór umowy według Załącznika nr 5 do siwz. d) Pełnomocnictwo dla osób podpisujących ofertę - jeżeli dotyczy.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

IV.2.2)
  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1) Wzór umowy zawiera Załącznik nr 5 do SIWZ. 2) Zamawiający dopuszcza zmiany w umowie gdy są one korzystne dla Zamawiającego. 3) W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W przypadku, o którym mowa powyżej, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 4) Zmiany w treści umowy mogą być dokonane tylko w formie aneksu. 5) Z wnioskiem o sporządzenie aneksu może wystąpić Zamawiający lub Wykonawca. 6) Wprowadzenie zmian do treści umowy wymaga zgody Zamawiającego i Wykonawcy. 7) Aneks do umowy sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. Aneks wchodzi w życie z chwilą jego podpisania.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpitalkozienice.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach Al. Wł. Sikorskiego 10, 26-900 Kozienice, tel.:/fax: (48) 614 82 34/ (48) 614 81 39.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.11.2015 godzina 11:00, miejsce: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach Al. Wł. Sikorskiego 10, 26-900 Kozienice, Kancelaria.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Finansowanie realizacji zadania pochodzi z dotacji celowej.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie