Kozienice: Projekt budowlany wraz z pełną dokumentacją techniczną
Numer ogłoszenia: 336132 - 2015; data zamieszczenia: 09.12.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach , al. gen. Wł. Sikorskiego 10, 26-900 Kozienice, woj. mazowieckie, tel. 48 6148234, faks 48 6148139, 6148332.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Projekt budowlany wraz z pełną dokumentacją techniczną.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej dla potrzeb przebudowy, restrukturyzacji i reorganizacji Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach w celu dostosowania do wymagań Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26.06.2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. 2012, poz. 739) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. zgodnie z załączonym przedmiotem zamówienia - Załącznik nr 2 do SIWZ. 2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SIWZ. 3) Wspólny Słownik Zamówień Publicznych (CPV): 71220000 - 6 Usługi projektowania architektonicznego, 71320000 - 7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania, 79930000 - 2 Specjalne usługi projektowe, 79932000 - 6 Usługi projektowania wnętrz, 71400000 - 2 Usługi architektoniczne dotyczące planowania przestrzennego i zagospodarowania terenu, 71410000 - 5 Usługi planowania przestrzennego, 71420000 - 8 Architektoniczne usługi zagospodarowania terenu. 4) Przedmiot zamówienia zawiera 3 (słownie: trzy) niepodzielne zadania: a) zadanie Nr 1 - Projekt budowlany wraz z pełną dokumentacją techniczną - Szpitalny Oddział Ratunkowy b) zadanie Nr 2 - Projekt budowlany wraz z pełną dokumentacją techniczną - Lądowisko dla śmigłowców c) zadanie Nr 3 - Projekt budowlany wraz z pełną dokumentacją techniczną - Blok operacyjny 5) Zamawiający nie dopuszcza dzielenia zadań..

II.1.5)
  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.22.00.00-6, 71.32.00.00-7, 79.93.00.00-2, 79.93.20.00-5, 71.42.00.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Nie wymaga

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Dodatkowe dokumenty, które należy dołączyć do oferty: a) Wypełniony formularz ofertowy według Załącznika nr 1 do SIWZ, b) Parafowany i wypełniony (w miarę możliwości) przez Wykonawcę wzór umowy według Załącznika nr 5 do SIWZ. d) Pełnomocnictwo dla osób podpisujących ofertę - jeżeli dotyczy.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

IV.2.2)
  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1) Wzór umowy zawiera Załącznik nr 5 do SIWZ. 2) Zamawiający dopuszcza zmiany w umowie gdy są one korzystne dla Zamawiającego. 3) W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W przypadku, o którym mowa powyżej, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 4) Zmiany w treści umowy mogą być dokonane tylko w formie aneksu. 5) Z wnioskiem o sporządzenie aneksu może wystąpić Zamawiający lub Wykonawca. 6) Wprowadzenie zmian do treści umowy wymaga zgody Zamawiającego i Wykonawcy. 7) Aneks do umowy sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. Aneks wchodzi w życie z chwilą jego podpisania.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpitalkozienice.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach Al. Wł. Sikorskiego 10, 26-900 Kozienice,tel.:/fax: (48) 614 82 34/ (48) 614 81 39.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.12.2015 godzina 11:00, miejsce: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach Al. Wł. Sikorskiego 10, 26-900 Kozienice, Kancelaria/Sekretariat..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: zadanie Nr 1 - Projekt budowlany wraz z pełną dokumentacją techniczną - Szpitalny Oddział Ratunkowy.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: zadanie Nr 2 - Projekt budowlany wraz z pełną dokumentacją techniczną - Lądowisko dla śmigłowców.


CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: zadanie Nr 3 - Projekt budowlany wraz z pełną dokumentacją techniczną - Blok operacyjny.