Kozienice: Dostawa asortymentu do sterylizacji dla SP ZZOZ w Kozienicach
Numer ogłoszenia: 290398 - 2015; data zamieszczenia: 29.10.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach , al. gen. Wł. Sikorskiego 10, 26-900 Kozienice, woj. mazowieckie, tel. 48 6148234, faks 48 6148139, 6148332.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa asortymentu do sterylizacji dla SP ZZOZ w Kozienicach.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa asortymentu do sterylizacji dla SPZZOZ w Kozienicach zgodnie z załączonym przedmiotem zamówienia - załącznik Nr 2 do siwz. 2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik Nr 2 do siwz. 3) Wspólny Słownik Zamówień Publicznych (CPV): 35.23.00.00-5 rękawy, 33.19.80.00-4 szpitalne wyroby papierowe, 30.19.92.30-1 koperty, 33.12.41.31-2 paski odczynnikowe 4) Przedmiot zamówienia składa się z 4 (słownie: cztery) niepodzielnych zadań. a) zadanie Nr 1 - Papier krepowany, włókniny i torebki papierowe b) zadanie Nr 2 - Rękawy papierowo - foliowe c) zadanie Nr 3 - Testy i taśmy wskaźnikowe d) zadanie Nr 4 - Etykiety podwójne przylepne 5) Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne zadania lub na wszystkie zadania. 6) Zamawiający nie dopuszcza dzielenia zadania..

II.1.5)
  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 35.23.00.00-5, 33.19.80.00-4, 30.19.92.30-1, 33.12.41.31-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 4.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 24.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Dodatkowe dokumenty, które należy dołączyć do oferty: a) Wypełniony formularz ofertowy według załącznika Nr 1 do siwz, b) Wypełniony przedmiot zamówienia, według wyboru Wykonawcy według załącznika Nr 2 do siwz, c) Parafowany i wypełniony (w miarę możliwości) przez Wykonawcę wzór umowy według załącznika Nr 5 do siwz. d) Pełnomocnictwo dla osób podpisujących ofertę - jeżeli dotyczy.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

IV.2.2)
  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1) Wzór umowy zawiera załącznik Nr 5 do siwz. 2) Zamawiający dopuszcza dodanie następujących zmian w umowie: a) Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia zamówienia w zakresie rzeczowym i ilościowym co nie jest odstąpieniem od umowy, nawet w części, b) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ilościowej asortymentu stanowiącego przedmiot zamówienia pod warunkiem, że nie powoduje to zwiększenia ceny zamówienia brutto, c) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu realizacji zamówienia w przypadku niezrealizowania całości przedmiotu zamówienia, d) Zamawiający dopuszcza zmniejszenie ceny jednostkowej przedmiotu zamówienia w przypadku obniżenia cen przez producenta, 3) Zmiany w treści umowy mogą być dokonane w formie aneksu. 4) Z wnioskiem o sporządzenie aneksu może wystąpić zamawiający lub wykonawca. 5) Wprowadzenie zmian do treści umowy wymaga zgody zamawiającego i wykonawcy. 6) Aneks do umowy sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 7) Aneks wchodzi w życie z chwilą jego podpisania.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpitalkozienice.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach Al. Wł. Sikorskiego 10, 26-900 Kozienice, tel.:/fax: (48) 614 82 34/ (48) 614 81 39.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.11.2015 godzina 11:00, miejsce: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach Al. Wł. Sikorskiego 10, 26-900 Kozienice, Kancelaria/Sekretariat..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: zadanie Nr 1 - Papier krepowany, włókniny i torebki papierowe.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: zadanie Nr 2 - Rękawy papierowo - foliowe.


CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: zadanie Nr 3 - Testy i taśmy wskaźnikowe.


CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: zadanie Nr 4 - Etykiety podwójne przylepne.