Załatwianie spraw

  • Wszelka korespondencja nadesłana do Szpitala odnotowywana jest w Dzienniku Korespondencyjnym, następnie kierowana przez Dyrektora do odpowiednich komórek organizacyjnych, celem dalszego załatwienia. Korespondencja wychodząca na zewnątrz podlega ewidencjonowaniu w Dzienniku Korespondencji Wychodzącej.

  • Wyjaśnień dotyczących świadczeń medycznych udzielają ordynatorzy oddziałów lub z-ca dyrektora ds. lecznictwa.

  • Skargi i wnioski rozpatruje Dyrektor.

  • Organizację pracy w poszczególnych komórkach organizacyjnych określa regulamin pracy i Regulamin organizacyjny.Opublikował: System Admin
Publikacja dnia: 09.07.2015
Podpisał: System Admin
Dokument z dnia: 26.06.2015
Dokument oglądany razy: 5 138