Jednostki organizacyjne, działalność


Rodzaj działalności leczniczej:

  • leczenie stacjonarne;
  • leczenie ambulatoryjne;
  • świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze.

Szpital Powiatowy udziela następujących rodzajów świadczeń:

  • świadczenia stacjonarne związane z diagnostyką, leczeniem, rehabilitacja, pielęgnacją, opieką nad ciężarną i jej płodem oraz orzekaniem i opiniowaniem o stanie zdrowia, a także zaopatrzeniem w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oraz świadczy całodobowo pomoc w ambulatorium Szpitalnego Oddziału Ratunkowego;

  • świadczenia ambulatoryjne w poradniach specjalistycznych udzielają świadczeń związanych z badaniem, poradą lekarską leczeniem  ambulatoryjnym i udzielaniem konsultacji specjalistycznych;

  • świadczenia pielęgnacyjne i opiekńcze w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym związane z pielęgnacją, opieką, rehabilitacją leczniczą, kontynuacją leczenia farmakologicznego, zabezpieczeniem pomieszczeń i wyżywienia odpowiedniego dla stanu zdrowia, organizacją zajęć  kulturalno-oświatowych,  udzielaniem  pomocy w  rozwiązywaniu problemów biopsychospołecznych,  edukacją zdrowotną pacjentów i członków ich rodzin;

  • Dział Pomocy Doraźnej udziela całodobowo świadczeń lekarsko-pielęgniarskich związanych z urazami, porodem, nagłym zachorowaniem lub nagłym pogorszeniem stanu zdrowia powodującym zagrożenie życia oraz z wypadkami w domu chorego, miejscu pracy i nauki oraz w innych miejscach ich powstawania, w tym świadczy pomoc osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych;

  • Zakładowa Poradnia Medycyny Pracy udziela  świadczeń  zdrowotnych  z  zakresu badań   wstępnych,    profilaktycznych i okresowych wynikających z odrębnych przepisów prawa.

 Opublikował: Dariusz Chmieln icki
Publikacja dnia: 01.03.2016
Podpisał: Marzena Walczyk
Dokument z dnia: 26.06.2015
Dokument oglądany razy: 5 725